STRONA GŁÓWNA
Księgowość
Administracja Kadr
Administracja Płac
ZUS
BHP
Doradztwo
Usługi dodatkowe
Cennik
Kontakt


Przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych, jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona,

Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej,

Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,

Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku  z upływającym terminem ich ważności,

Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania,

Gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność),

Sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych,

Przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród,

Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań,

Przygotowanie dokumentacji zwiazanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych,

Wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji ubezpieczeniowych.